Politika obrade osobnih podataka
1. Opće odredbe Ova politika obrade osobnih podataka sastavljena je u skladu sa zahtjevima Saveznog zakona od 27.07.2006. 152-FZ "O osobnim podacima" (u daljnjem tekstu "Zakon o osobnim podacima") i definira postupak obrade osobnih podataka i mjere koje poduzima Chartermne (u daljnjem tekstu "Operator") kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka.
1.1 Operater kao najvažniji cilj i uvjet svog djelovanja postavlja poštivanje ljudskih i građanskih prava i sloboda tijekom obrade osobnih podataka, uključujući zaštitu prava na privatnost, osobnu i obiteljsku tajnu.
1.2 Ova Operaterova politika obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu: Politika) odnosi se na sve informacije koje Operator može dobiti o posjetiteljima web stranice https://chartermne.com/.
2. Osnovni pojmovi korišteni u Politici 2.1. Automatizirana obrada osobnih podataka - obrada osobnih podataka pomoću računalne opreme.
2.2 Blokiranje osobnih podataka – privremeni prestanak obrade osobnih podataka (osim u slučajevima kada je obrada nužna za pojašnjenje osobnih podataka).
2.3 Web stranica - skup grafičkih i informativnih materijala, kao i računalnih programa i baza podataka, koji osigurava njihovu dostupnost na Internetu na mrežnoj adresi https://chartermne.com/.
2.4. Informacijski sustav osobnih podataka - skup osobnih podataka sadržanih u bazama podataka i informacijskim tehnologijama te tehnička sredstva koja osiguravaju njihovu obradu.
2.5. Depersonalizacija osobnih podataka - radnje uslijed kojih je nemoguće bez korištenja dodatnih informacija utvrditi pripadaju li osobni podaci određenom Korisniku ili drugom subjektu osobnih podataka.
2.6 Obrada osobnih podataka - svaka radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) koje se izvode uz upotrebu sredstava automatizacije ili bez upotrebe takvih sredstava s osobnim podacima, uključujući prikupljanje, bilježenje, sistematizaciju, akumulaciju, pohranu, pojašnjenje (ažuriranje , promjena), izdvajanje, korištenje, prijenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje osobnih podataka.
2.7. Operater - tijelo državne vlasti, općinsko tijelo, pravna ili fizička osoba, koja samostalno ili zajedno s drugim osobama organizira i/ili provodi obradu osobnih podataka, kao i utvrđuje svrhe obrade osobnih podataka, sastav osobnih podataka koji su predmet obrade, radnje (operacije) koje se izvode s osobnim podacima.
2.8 Osobni podaci - bilo koja informacija koja se izravno ili neizravno odnosi na određenog ili definiranog Korisnika web stranice https://chartermne.com/.
2.9. Osobni podaci koje je subjekt osobnih podataka odobrio za distribuciju - osobni podaci kojima pristup neograničenom broju osoba daje subjekt osobnih podataka davanjem suglasnosti za obradu osobnih podataka koje je subjekt osobnih podataka odobrio za distribuciju u na način propisan Zakonom o osobnim podacima (u daljnjem tekstu - osobni podaci ovlašteni za objavljivanje).
2.10. Korisnik - svaki posjetitelj web stranice https://chartermne.com/.
2.11. Davanje osobnih podataka - radnje usmjerene na otkrivanje osobnih podataka određenoj osobi ili određenom krugu osoba.
2.12. Širenje osobnih podataka - sve radnje usmjerene na otkrivanje osobnih podataka neodređenom broju osoba (prijenos osobnih podataka) ili na upoznavanje s osobnim podacima neograničenog broja osoba, uključujući otkrivanje osobnih podataka u masovnim medijima, stavljanje u informacije i telekomunikacijskih mreža ili na bilo koji drugi način omogućiti pristup osobnim podacima.
2.13. Prekogranični prijenos osobnih podataka - prijenos osobnih podataka na područje strane države stranom državnom tijelu, stranoj fizičkoj ili stranoj pravnoj osobi.
2.14. Uništavanje osobnih podataka - sve radnje, uslijed kojih se osobni podaci nepovratno uništavaju uz nemogućnost daljnjeg oporavka sadržaja osobnih podataka u informacijskom sustavu osobnih podataka i/ili se uništavaju materijalni nositelji osobnih podataka.
3. Glavna prava i obveze Operatera 3.1. Operater ima pravo:
– od subjekta osobnih podataka primati pouzdane informacije i/ili dokumente koji sadrže osobne podatke;
- U slučaju da nositelj osobnih podataka opozove svoju privolu za obradu osobnih podataka, kao iu slučaju da podnese zahtjev za prestankom obrade osobnih podataka, Operater ima pravo nastaviti s obradom osobnih podataka. bez privole nositelja osobnih podataka iz razloga navedenih u Zakonu o osobnim podacima;
- samostalno utvrđuje sastav i popis mjera potrebnih i dostatnih za osiguranje ispunjenja obveza utvrđenih Zakonom o osobnim podacima i podzakonskim aktima donesenim u skladu s njim, ako Zakonom o osobnim podacima ili drugim federalnim zakonima nije drukčije određeno.
3.2 Operator će:
– pružiti nositelju osobnih podataka, na njegov zahtjev, informacije o obradi njegovih osobnih podataka;
- organizirati obradu osobnih podataka u skladu s postupkom utvrđenim važećim zakonodavstvom Ruske Federacije;
- odgovarati na žalbe i zahtjeve nositelja osobnih podataka i njihovih zakonskih zastupnika u skladu sa zahtjevima Zakona o osobnim podacima;
– dostaviti tijelu ovlaštenom za zaštitu prava ispitanika na zahtjev tog tijela potrebne podatke u roku od 10 dana od dana primitka takvog zahtjeva;
– objaviti ili na drugi način omogućiti neograničeni pristup ovoj Politici obrade osobnih podataka;
– poduzimati pravne, organizacijske i tehničke mjere za zaštitu osobnih podataka od nezakonitog ili slučajnog pristupa istima, uništenja, izmjene, blokiranja, kopiranja, davanja, širenja osobnih podataka, kao i od drugih nezakonitih radnji u vezi s osobnim podacima;
– obustaviti prijenos (širenje, davanje, pristup) osobnih podataka, zaustaviti obradu i uništiti osobne podatke na način i u slučajevima propisanim Zakonom o osobnim podacima;
- ispunjavati druge obveze utvrđene Zakonom o osobnim podacima.
4. Osnovna prava i obveze nositelja osobnih podataka 4.1. Ispitanici osobnih podataka imaju pravo na:
- Primati informacije o obradi svojih osobnih podataka, osim u slučajevima predviđenim saveznim zakonima. Informacije će subjektu osobnih podataka pružiti Operater u pristupačnom obliku i ne smiju sadržavati osobne podatke koji se odnose na druge subjekte osobnih podataka, osim u slučajevima kada postoje zakonske osnove za otkrivanje takvih osobnih podataka. Popis podataka i postupak njihova dobivanja utvrđuje Zakon o osobnim podacima;
– zahtijevati od operatera pojašnjenje svojih osobnih podataka, blokiranje ili uništavanje istih u slučaju da su osobni podaci nepotpuni, zastarjeli, netočni, nezakonito dobiveni ili nisu nužni za navedenu svrhu obrade, kao i poduzimanje zakonom predviđenih mjera zaštite njegova prava;
– nametnuti uvjet prethodne privole pri obradi osobnih podataka u svrhu stavljanja robe, radova i usluga na tržište;
– povući privolu za obradu osobnih podataka, kao i podnijeti zahtjev za prestanak obrade osobnih podataka;
- žaliti se ovlaštenom tijelu za zaštitu prava ispitanika ili sudu protiv nezakonitih radnji ili propusta Operatera u obradi njegovih osobnih podataka;
- ostvariti druga prava predviđena zakonodavstvom Ruske Federacije.
4.2 Subjekti osobnih podataka dužni su:
- pružiti Operateru pouzdane podatke o sebi;
- obavijestiti Operatera o pojašnjenju (ažuriranju, promjeni) svojih osobnih podataka.
4.3 Osobe koje su Operateru dale lažne podatke o sebi ili podatke o drugom subjektu osobnih podataka bez pristanka potonjeg, snosit će odgovornost u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.
5. Načela obrade osobnih podataka 5.1. Obrada osobnih podataka provodi se na zakonitoj i poštenoj osnovi.
5.2 Obrada osobnih podataka bit će ograničena na postizanje posebnih, unaprijed određenih i legitimnih svrha. Nije dopuštena obrada osobnih podataka nespojiva sa svrhama prikupljanja osobnih podataka.
5.3 Nije dopušteno spajanje baza podataka koje sadrže osobne podatke koji se obrađuju u nekompatibilne svrhe.
5.4 Obrađivat će se samo osobni podaci koji ispunjavaju svrhe njihove obrade.
5.5 Sadržaj i opseg obrađenih osobnih podataka odgovara navedenim svrhama obrade. Nije dopuštena redundancija obrađenih osobnih podataka u odnosu na navedene svrhe njihove obrade. 5.6 Pri obradi osobnih podataka osigurava se točnost osobnih podataka, njihova dostatnost i, po potrebi, relevantnost za svrhe obrade osobnih podataka. Operater će poduzeti potrebne mjere i/ili osigurati njihovo poduzimanje za brisanje ili pojašnjenje nepotpunih ili netočnih podataka.
5.7 Pohranjivanje osobnih podataka provodi se u obliku koji omogućuje identifikaciju subjekta osobnih podataka, ne dulje nego što zahtijevaju svrhe obrade osobnih podataka, osim ako je razdoblje pohrane osobnih podataka utvrđeno saveznim zakonom, ugovorom na koji subjekt osobnih podataka je stranka, korisnik ili jamac. Obrađeni osobni podaci bit će uništeni ili depersonalizirani nakon postizanja svrhe obrade ili u slučaju gubitka potrebe za postizanjem te svrhe, osim ako je drugačije određeno saveznim zakonom.
6. Svrhe obrade osobnih podataka Svrha obrade Svrha obrade je informiranje Korisnika slanjem e-maila Osobni podaci
prezime, ime, patronim
email adresa
telefonski brojevi
Pravna osnova
Statutarni (temelji) dokumenti operatora
Vrste
obrade osobnih podataka
Prikupljanje, evidentiranje, sistematizacija, akumulacija, čuvanje, uništavanje i depersonalizacija osobnih podataka
Slanje informativnih pisama na e-mail adresu
7. Uvjeti obrade osobnih podataka 7.1. Obrada osobnih podataka provodi se uz privolu nositelja osobnih podataka za obradu njegovih osobnih podataka.
7.2 Obrada osobnih podataka nužna je za postizanje svrhe utvrđene međunarodnim ugovorom Ruske Federacije ili zakonom, za ispunjavanje funkcija, ovlasti i dužnosti koje su operateru dodijeljene zakonodavstvom Ruske Federacije.
7.3 Obrada osobnih podataka nužna je za provođenje pravde, izvršenje sudskog akta, akta drugog tijela ili službenika koji podliježe izvršenju u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije o ovršnom postupku.
7.4 Obrada osobnih podataka nužna je za izvršenje ugovora u kojem je nositelj osobnih podataka stranka ili korisnik ili jamac, kao i za sklapanje ugovora na inicijativu nositelja osobnih podataka ili ugovora na temelju kojem će nositelj osobnih podataka biti korisnik ili jamac.
7.5 Obrada osobnih podataka nužna je za ostvarivanje prava i legitimnih interesa operatera ili trećih strana ili za postizanje društveno važnih svrha, pod uvjetom da se ne krše prava i slobode nositelja osobnih podataka.
7.6 Obrada osobnih podataka kojima subjekt osobnih podataka ili na njegov zahtjev (dalje u tekstu javno dostupni osobni podaci) ima pristup od strane neograničenog broja osoba.
7.7 Provodi se obrada osobnih podataka koji podliježu objavi ili obveznom objavljivanju u skladu sa saveznim zakonom.
8. Postupak prikupljanja, pohrane, prijenosa i drugih vrsta obrade osobnih podataka Sigurnost osobnih podataka koje Operater obrađuje osigurava se provedbom zakonskih, organizacijskih i tehničkih mjera potrebnih za potpunu usklađenost sa zahtjevima važećeg zakonodavstva u području zaštita osobnih podataka.
8.1 Operater će osigurati sigurnost osobnih podataka i poduzeti sve moguće mjere kako bi onemogućio pristup osobnim podacima od strane neovlaštenih osoba.
8.2 Osobni podaci Korisnika nikada, ni pod kojim uvjetima, neće se prenositi trećim stranama, osim u slučajevima koji se odnose na provedbu važećeg zakonodavstva ili ako je subjekt osobnih podataka dao privolu Operateru za prijenos podataka trećoj strani. radi ispunjenja obveza iz ugovora građanskog prava.
8.3 Ako se otkriju bilo kakve netočnosti u osobnim podacima, Korisnik ih može samostalno ažurirati slanjem obavijesti Operatoru na e-mail adresu Operatera Charter@chartermne.com s napomenom "Ažuriranje osobnih podataka".
8.4 Rok obrade osobnih podataka određen je postizanjem svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni, osim ako ugovorom ili važećim zakonom nije određen drugi rok.
Korisnik može u svakom trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka slanjem obavijesti Operatoru elektroničkom poštom na e-mail adresu Operatera Charter@chartermne.com, s naznakom „Povlačenje privole za obradu osobni podaci".
8.5 Sve podatke koje prikupljaju usluge trećih strana, uključujući sustave plaćanja, sredstva komunikacije i druge pružatelje usluga, pohranjuju i obrađuju navedene osobe (Operateri) u skladu s njihovim korisničkim ugovorom i Politikom privatnosti. Predmet osobnih podataka i/ili s navedenim dokumentima. Operater nije odgovoran za radnje trećih strana, uključujući pružatelje usluga navedenih u ovom stavku.
8.6 Zabrane koje je ispitanik postavio na prijenos (osim za odobravanje pristupa), kao i na obradu ili uvjete obrade (osim za pristup) osobnih podataka ovlaštenih za širenje neće se primjenjivati u slučajevima obrade osobnih podataka u državni, javni i drugi javni interesi utvrđeni zakonodavstvom Ruske Federacije.
8.7 Operater će osigurati povjerljivost osobnih podataka prilikom obrade osobnih podataka.
8.8 Operater će pohraniti osobne podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju subjekta osobnih podataka ne dulje nego što je potrebno za potrebe obrade osobnih podataka, osim ako je razdoblje pohrane osobnih podataka utvrđeno saveznim zakonom, ugovorom na koji subjekt osobnih podataka je stranka, korisnik ili jamac.
8.9 Uvjet za prestanak obrade osobnih podataka može biti postizanje svrhe obrade osobnih podataka, istek privole nositelja osobnih podataka, povlačenje privole od strane nositelja osobnih podataka ili zahtjev za prestankom obrade osobnih podataka, kao i otkrivanje privole od strane nositelja osobnih podataka. nezakonite obrade osobnih podataka.
9. Popis radnji koje je izvršio the Operater s primljenim osobnim podacima 9.1. Operater će prikupljati, evidentirati, sistematizirati, akumulirati, pohranjivati, pojašnjavati (ažurirati, mijenjati), izdvajati, koristiti, prenositi (širiti, pružati, pristupati), depersonalizirati, blokirati, brisati i uništavati osobne podatke.
9.2 Operater obavlja automatiziranu obradu osobnih podataka sa ili bez primanja i/ili prijenosa primljenih informacija putem informacijsko-telekomunikacijskih mreža.
10. Prekogranični prijenos osobnih podataka 10.1. Operater će obavijestiti ovlašteno tijelo za zaštitu prava ispitanika o svojoj namjeri da izvrši prekogranični prijenos osobnih podataka (takva obavijest se šalje odvojeno od obavijesti o namjeri da se obrade osobnih podataka) prije početak aktivnosti prekograničnog prijenosa osobnih podataka.
10.2 Prije podnošenja gore navedene obavijesti, Operater je dužan pribaviti relevantne informacije od stranih tijela, stranih fizičkih osoba, stranih pravnih osoba kojima se planira prekogranični prijenos osobnih podataka.
11. Povjerljivost osobnih podataka Operater i druge osobe koje imaju pristup osobnim podacima dužni su ne otkrivati trećim stranama i ne širiti osobne podatke bez pristanka subjekta osobnih podataka, osim ako nije drugačije određeno saveznim zakonom.
12. Završne odredbe 12.1. Korisnik može dobiti sva pojašnjenja o pitanjima od interesa u vezi s obradom svojih osobnih podataka kontaktiranjem Operatera putem e-pošte na Charter@chartermne.com.
12.2 Ovaj dokument će odražavati sve promjene Operaterove politike obrade osobnih podataka. Politika vrijedi neograničeno dok se ne zamijeni novom verzijom.
12.3. Aktualna verzija Politike je besplatno dostupna na internetu na https://chartermne.com/privacy_policy.

Autorska prava © 2023
CharterMNE - Sva prava zadržana
CharterMNE
Yacht Charter Montenegro
Govorimo Engleski, Ruski, Srpski
(WhatsApp, Telegram, Viber)
Radno vrijeme
9:00 - 18:00 (GMT+2)
Govorimo Engleski, Ruski, Srpski
(WhatsApp, Telegram, Viber)
Radno vrijeme
9:00 - 18:00 (GMT+2)
Rezervišite sada
Osjećajte se slobodno da nas kontaktirate u bilo koje vrijeme.
Odgovorit ćemo vam čim prije možemo!"
Govorimo Engleski, Ruski, Srpski
(WhatsApp, Telegram, Viber)
Radno vrijeme
9:00 - 18:00 (GMT+2)
Rezervišite sada
Osjećajte se slobodno da nas kontaktirate u bilo koje vrijeme.
Odgovorit ćemo vam čim prije možemo!"